GDPR

ostr

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení

o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

1)        Polanecká obchodní společnost a.s., se sídlem Polanecká 803/72, Svinov, 721 00 Ostrava, Doručovací číslo: 72107, IČO: 25846205, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2233,   zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2)        Vaše Osobní údaje společnost Polanecká obchodní společnost a.s. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

a)        plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

b)        plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

c)         oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – ochrana majetku správce.

 

3)        Zpracovávané údaje

 •       jméno a příjmení
 •       adresa trvalého pobytu
 •       adresa bydliště
 •       doručovací adresa
 •       adresa elektronické pošty
 •       telefonní číslo
 •       datum narození
 •       DIČ
 •       bankovní spojení
 •       podoba (obličej i celá postava) a další údaje zjistitelné z foto či video kamer umístěných v provozovně společnosti Polanecká obchodní společnost a.s.,
 • k)        hlasový projev z kamer umístěných v provozovně společnosti Polanecká obchodní společnost a.s.,
 • l)          ….. .

 

4)        Forma zpracování – osobní údaje bude správce zpracovávat v tištěné a elektronické podobě, neautomatizovaným způsobem.

5)        Osobní údaje budou společností Polanecká obchodní společnost a.s. poskytnuty těmto třetím osobám:

 •    osobám poskytujícím společnosti Polanecká obchodní společnost a.s. serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 •    externí účetní, daňové a ekonomické poradenské firmy
 •    mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;
 •    mohou být poskytnuty soudům a soudním exekutorům;

6)        Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

7)        Osobní údaje budou společností Polanecká obchodní společnost a.s. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Polanecká obchodní společnost a.s., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

8)        V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 •  Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Polanecká obchodní společnost a.s., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Polanecká obchodní společnost a.s., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Polanecká obchodní společnost a.s.požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 •   Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Polanecká obchodní společnost a.s. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 •   Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Polanecká obchodní společnost a.s. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 •   Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost Polanecká obchodní společnost a.s. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f),společnost Polanecká obchodní společnost a.s. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 •   Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Polanecká obchodní společnost a.s.se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Polanecká obchodní společnost a.s.tyto údaje předala jinému správci.
 •   Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Polanecká obchodní společnost a.s. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Polanecká obchodní společnost a.s. osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

9)        Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Polanecká obchodní společnost a.s. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@posas.cz či telefonicky na čísle:596 964 398.

10)        Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

11)        Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

12)     Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

13)     V případě, že bude společnost Polanecká obchodní společnost a.s. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

14)     Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Ostravě dne 23. 5. 2018

 

………………………………………………..

Polanecká obchodní společnost a.s.